Loading...
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท
 

1.การเข้าชม เข้าถึง ใช้ หรือได้รับเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ มาจากเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.ulease.co.th ("เว็บไซต์" หรือ “U Lease”) หรือการได้รับหรือใช้บริการใดๆ ที่บริษัทให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทนั้น จะถือว่าท่านได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ซึ่งจะใช้บังคับไม่ว่าท่านจะเข้าเว็บไซต์ของบริษัทโดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือด้วยสิ่งอื่น การที่ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ ถือว่าท่านได้เข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายกับบริษัท คือ บจก. ยูลีส อินเตอร์เนชั่นแนล และผู้สืบสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หากบริษัทกล่าวถึง "บริษัท" หรือ "ของบริษัท" ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ บริษัทหมายถึง บจก. ยูลีส อินเตอร์เนชั่นแนล ในกรณีที่ท่านไม่พึงพอใจหรือไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ และท่านไม่ประสงค์ที่จะยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ บริษัทขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์ของบริษัทโดยทันที

2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงถือเป็นการบอกกล่าว
บริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในเวลาใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวโดยการติดประกาศแจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อยสิบสี่ (14) วันล่วงหน้าก่อนที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลและบังคับใช้ หากท่าน (ยังคง) เข้าชม เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของบริษัทหรือได้รับหรือใช้บริการใดๆ ที่บริษัทให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่พ้นกำหนดระยะเวลาสิบสี่ (14) วันดังกล่าว ถือว่าท่านตกลงผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง อนึ่ง หากท่านไม่พึงพอใจหรือไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และท่านไม่ประสงค์ที่จะยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ บริษัทขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์ของบริษัทโดยทันที

3. U Lease มีวิธีการทำงานอย่างไร (โดยย่อ)
บริษัทเป็นเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์สินค้า และผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลายในประเทศไทยที่เสนอขายต่อลูกค้าในประเทศไทย บริษัททำงานร่วมกับสถาบันการเงิน ธนาคาร หรือตัวกลางผู้ปล่อยสินเชื่ออื่นๆ (รวมกันเรียกว่า "ผู้ให้สินเชื่อรายหนึ่งรายใด" หรือ "ผู้ให้สินเชื่อ")และร้านดีลเลอร์ หรือร้านค้าขายรถมอเตอร์ไซค์และ/หรือร้านขายผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในประเทศไทย ซึ่งจัดหาข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ ราคา และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องของพวกเขาให้แก่บริษัทเพื่อที่จะดำเนินการเปรียบเทียบราคา บริษัทจะไม่เสแสร้งหรือรับประกันว่าจะเปรียบเทียบราคาของผู้ให้สินเชื่อทุกรายที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย อาจมีบริษัทสินเชื่อหรือตัวกลางสินเชื่อที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทไม่สามารถที่จะรวมบริษัทเหล่านั้นไว้ในการเปรียบเทียบราคาของบริษัทได้ และท่านจะไม่สามารถเห็น หลังจากที่ท่านใส่ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ (ตามที่นิยามไว้ในนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เว็บไซต์ของบริษัทจะดำเนินการเปรียบเทียบราคาสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ท่านเลือก เว็บไซต์ของบริษัทจะแสดงรายชื่อผู้ให้สินเชื่อที่เสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ท่านเลือกโดยมีราคาที่สอดคล้องกันและทางเลือกให้คลิก "เลือก" สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงไว้ หากท่านเลือกที่จะคลิกปุ่ม "เลือก" ของผู้ให้สินเชื่อรายหนึ่ง ท่านจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อรายดังกล่าว และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเปิดเผยและส่งต่อไปให้แก่ผู้ให้สินเชื่อที่ท่านเลือก เมื่อท่านถูกนำไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อแล้ว งานของบริษัทก็เสร็จ

4.U Lease และผู้ให้สินเชื่อเชื่อมต่อกันโดยวิธีใด
เว็บไซต์ของบริษัทและบริการที่บริษัทให้บริการทางเว็บไซต์ของบริษัทไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากท่าน บริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่จากค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากผู้ให้สินเชื่อเมื่อผู้เข้าชมถูกนำไปสู่เว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อ
บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมผู้ให้สินเชื่อรายใดๆ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ให้สินเชื่อที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุมหรือดำเนินงานเว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อ บริษัทจัดให้มีลิงค์เชื่อมไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อเพื่อการอ้างอิงและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น และบริษัทไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านั้นหรือต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์เหล่านั้น เว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่ออาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และท่านควรจะอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายเหล่านั้นก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อ
ข้อมูลที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้สินเชื่อ รวมทั้ง (ผลของ) การเปรียบเทียบราคาที่แสดงผลออกมา ("เนื้อหาของการเปรียบเทียบ") จัดทำขึ้นตามสารสนเทศและข้อมูลที่บริษัทได้รับจากผู้ให้สินเชื่อและข้อมูลที่ท่านยื่นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทจึงไม่สามารถที่จะรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความแม่นยำ ความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของเนื้อหาของการเปรียบเทียบและบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อข้อผิดพลาด ความผิดหรือการละเว้นใดๆ ในส่วนนี้
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทเป็นเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาและช่วยอำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สินเชื่อทั่วไปของผู้ให้สินเชื่อที่มีการเชื่อมต่อกับบริษัท บริษัทไม่ได้เป็นบริษัทสินเชื่อหรือตัวกลางสินเชื่อ ดังนั้น เนื้อหาที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดอยู่เพียงที่เนื้อหาของการเปรียบเทียบไม่ว่าในทางใดๆ ไม่ได้แนะ กล่าวโดยนัย พิสูจน์หรือถือเป็นการรับรอง การอนุมัติ การแนะนำหรือการให้คำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ให้สินเชื่อหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ให้สินเชื่อ ซึ่งรวมถึง คุณภาพหรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับการใช้งาน (ส่วนบุคคล) ของท่าน เนื้อหาของการเปรียบเทียบ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) จะไม่ถือหรือตีความว่าเป็นการเสนอ
หากในท้ายที่สุด ท่านตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ให้สินเชื่อ ท่านจะเข้าทำสัญญากับผู้ให้สินเชื่อ ไม่ใช่กับบริษัท ดังนั้น บริษัทไม่มีความรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการซื้อของท่าน ความเหมาะสมหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือสัญญาที่ท่านเข้าทำกับผู้ให้สินเชื่อ

5.สิ่งที่ท่านต้องรับผิดชอบ
ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

ก.ท่านจะใช้เว็บไซต์ของบริษัทต่อเมื่อท่านมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น เพื่อการใช้ส่วนบุคคลและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์
ข.หากท่านสร้างบัญชีขึ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือหากท่าน (ด้วยประการอื่นใด) ยื่นข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ นิยามในนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล) หรือข้อมูลอื่นๆ ให้แก่บริษัท ท่านรับรองว่า ข้อมูลที่ท่าน มอบให้เป็นความจริง ทันสมัย ถูกต้องและสมบูรณ์
ค.ท่านต้องรับผิดชอบต่อการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่ตลอดเวลา
ง.ท่านต้องรับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยของบัญชีของท่าน (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) และท่านจะไม่แบ่งปัน รายละเอียดของบัญชีของท่านกับบุคคลอื่น
จ.ท่านจะต้องงดเว้นจากการใช้เว็บไซต์ของบริษัทหรือบริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย
ฉ.ท่านจะไม่ละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือ เลี่ยง หลีกเลี่ยง หลบ ลบ ทำให้ใช้การไม่ได้ แก้การกวนสัญญา ถอดรหัส หรือด้วยประการอื่นใดทำให้มาตรการใดๆ ที่บริษัทติดตั้งหรือใช้เพื่อป้องกัน หรือจำกัดการเข้าถึง (ส่วนหนึ่งส่วนใด) ของเว็บไซต์ของบริษัท ไอพีของเว็บไซต์ (ตามที่นิยามไว้ท้ายนี้ในข้อ 14 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้) หรือเนื้อหา เกิดความเสียหาย
ช.ท่านจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ (พยายามที่จะ) แทรกแซงเว็บไซต์ของบริษัทหรือการดำเนิน งานที่ถูกต้องของเว็บไซต์ของบริษัท และ
ซ.ท่านต้องรับผิดชอบในการที่จะตรวจสอบและรับรองความเหมาะสม ความมีประโยชน์ คุณภาพ ความเพียงพอ และการมีพร้อมใช้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ให้สินเชื่อที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อการใช้งานส่วน บุคคลของท่าน และในกรณีที่จำเป็นหรือต้องการ ท่านควรขอและรับคำแนะนำจากผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อใดๆ

6.ข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้
บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง และบริษัทขออ้างถึงนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัทสำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้

7.เนื้อหาบางประการเป็นของผู้ให้สินเชื่อ
เว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลบางประการที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงคือ บริษัทเป็นเจ้าของเว็บไซต์ของบริษัทและข้อมูลและเนื้อหาทั้งปวงที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงรูปภาพทั้งหมด ข้อความ สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ แบบ เครื่องหมายการค้า ภาพกราฟฟิก ไฟล์ ยกเว้นข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทที่มีผู้ให้สินเชื่อหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่บริษัททำงานร่วมด้วยเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต (รวมกันเรียกว่า "ทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์")
ยกเว้นการที่ท่านใช้เว็บไซต์และบริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ ท่านจะไม่ใช้ ทำสำเนา ส่ง ทำดีพ-ลิงค์ (deep-link) ทำไฮเปอร์ลิงค์สเครป (hyper-link scrape) ดาวน์โหลด แสดง ทำจำลอง ขาย ค้าขาย ทำการตลาด ใช้ประโยชน์ หาประโยชน์ ตีพิมพ์ เผยแพร่ แพร่ภาพแพร่เสียง หรือทำซ้ำซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์หรือส่วนใดๆ ของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่า ท่านได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ผู้ให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่บริษัททำงานด้วย แล้วแต่กรณี ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ ที่นี่

8.ข้อความปฏิเสธการรับรองและการรับประกัน
เว็บไซต์ของบริษัท เนื้อหาของการเปรียบเทียบ และบริการที่บริษัทให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทนั้นได้จัดให้ตามเกณฑ์ "ตามที่เป็นอยู่ในขณะนั้น" และ "ตามที่มี" แม้ว่าบริษัทจะใช้มาตรการตามสมควรเพื่อรับรองความถูกต้องของเนื้อหา แต่บริษัทไม่ได้จัดทำหรือให้คำรับรอง คำรับประกันหรือการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยไม่ว่าประเภทใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัท เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการที่บริษัทให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือ (เนื้อหาของ) เว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อที่อาจมีการนำท่านไปสู่เว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดอยู่เพียงที่ คำรับรอง คำรับประกันหรือการรับประกันใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิดสิทธิ ความเหมาะสม ความสมบูรณ์ ควา
นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้จัดทำหรือให้คำรับรอง คำรับประกันหรือการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่า การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ของบริษัท เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการที่บริษัทให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือ (เนื้อหาของ) เว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อ จะไม่หยุดชะงัก ปลอดจากข้อผิดพลาด ปราศจากข้อบกพร่อง ไม่มีไวรัส ทันเวลาหรือปลอดภัย

9.การจำกัดความรับผิด
บริษัท พร้อมด้วย กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก พนักงาน ผู้แทนและบริษัทในเครือของบริษัท ขอยกเว้นความรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือด้วยประการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการนำท่านไปสู่เว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อและที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์หรือธุรกรรมของท่านกับผู้ให้สินเชื่อในเวลาต่อมา
บริษัท พร้อมด้วย กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก พนักงาน ผู้แทนและบริษัทในเครือของบริษัท ขอยกเว้นความรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือด้วยประการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการที่ท่านซื้อหรือคาดว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ให้สินเชื่อรายหนึ่งรายใด
บริษัท พร้อมด้วย กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก พนักงาน ผู้แทนและบริษัทในเครือของบริษัท ขอยกเว้นโดยชัดแจ้งซึ่งความรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวเนื่องกับ
ก. ไวรัสหรือคุณสมบัติอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ ได้รับความเสียหายเนื่องจากการที่ท่านเข้าชมหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท เนื้อหาของการเปรียบเทียบ หรือการที่ท่านใช้บริการที่บริษัทให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือ (เนื้อหาของ) เว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อที่อาจมีการนำท่านไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว หรือ
ข. เหตุสุดวิสัย เช่น การเกิดสงคราม การนัดหยุดงาน และภัยธรรมชาติ
ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ และไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะไม่มีความรับผิดต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาหรือค่าเสียหายสืบเนื่องไม่ว่าประเภทใดๆ ซึ่งรวมถึงการขาดกำไรและเงินออม ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือด้วยประการอื่นใดที่เกี่ยวกับ (การใช้) เว็บไซต์ของบริษัท เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการที่บริษัทให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือ (เนื้อหาของ) เว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อที่อาจมีการนำท่านไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว
ในกรณีใดๆ ความรับผิดโดยรวมของบริษัทต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือด้วยประการอื่นใดที่เกี่ยวกับ (การใช้) เว็บไซต์ของบริษัท เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการที่บริษัทให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือ (เนื้อหาของ) เว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อที่อาจมีการนำท่านไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว จะจำกัดอยู่ที่ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ให้ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดทั้งหมดในข้อนี้อยู่ภายในขอบเขตเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด

10.การชดใช้ค่าเสียหาย
ท่านตกลงอย่างเพิกถอนมิได้ที่จะชดใช้และปกป้องบริษัทจากค่าเสียหายจาก สิทธิเรียกร้อง ความรับผิด ความสูญเสีย ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายอันสมควร) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ (1) การที่ท่านใช้และใช้เว็บไซต์ของบริษัทอย่างผิดวัตถุประสงค์ (2) การที่ท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ (3) การที่ท่านละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ซึ่งรวมถึง ไอพีของเว็บไซต์ หรือ (4) สิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกต่อบริษัท ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นตาม (1) (2) หรือ (3)

11.สิ่งอื่นๆ ที่ควรทราบ
บริษัทสงวนสิทธิที่จะบอกเลิก ระงับหรือยุติการที่ท่านใช้และเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีของท่านได้ทุกเวลา โดยไม่ได้ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าและโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ
หากบริษัทไม่ได้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิของบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ จะไม่ถือหรือตีความว่าเป็นการสละสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยังคงมีสิทธิที่จะใช้หรือบังคับใช้สิทธิดังกล่าวได้ในอนาคตไม่ว่าในเวลาใดๆ
ในกรณีที่บทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ ไม่อาจบังคับได้ ไม่มีผล เป็นโมฆะ นำมาบังคับใช้มิได้ หรือด้วยประการอื่นใดไม่สมบูรณ์ในเขตอำนาจใดๆ บทบัญญัติดังกล่าวจะถือว่าได้รับการแทนที่โดยบทบัญญัติที่สมบูรณ์และบังคับใช้ได้ที่มีความคล้ายคลึงกันมากที่สุดกับ (เจตนารมณ์ของ) บทบัญญัติเดิม และบทบัญญัติอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้จะยังคับมีผลบังคับสมบูรณ์ต่อไป
ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้เป็นความตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างท่านและบริษัทและจะแทนที่สัญญาทั้งหมดก่อนหน้าไม่ในทางวาจาหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัทหรือการใช้บริการที่บริษัทให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

12.กฎหมายและการระงับข้อพิพาท
กรณีที่บริษัทก็ตกเป็นคู่กรณีในข้อพิพาท โปรดทราบว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว และบริษัท (ทั้งท่านและบริษัท) จะต้องเสนอข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อเขตอำนาจที่มีผลบังคับเด็ดขาดของศาลประเทศไทย